سەنتری خزمتگوزاری

Baic > سەنتری خزمتگوزاری

بو سەنتری خزنگوزاری بیلادیت هلبژارد؟

بە تیپەربونی کات هەندیک لە پارچەکان تیکدەجن بویە چاکردنەوی بەردوام بیویستە زور بو ئەوی دلنیابی لە سلامتی ئوتومبیل بو ماویەکی دریژ خایەن کە ئەو ئەولویتە بوو .

بو نمونە لە حالتی رون تایبتە وگرنگە وبیویستە بو باشی بزوینەرکە بلام دەگوری لەگل کات بەتایبەت ئەکر رویشتن بو مسافیکی کورت وزور وستان
دەست بیکردن بە لیخورین بەسستمی تر کە بشت دەبستیت بەتشحیم کردنی پارچەکان کە تیکچوە بهوی روشتن بە دریژایکی زور وناردنی دەستی واوتوماتیکی وسستمی ستوپ وفلتری رون وبەنزین وهوا

ئیمە بەلینەکانمان بەجی دەکینین

• ئیمە لەگل هەر دیداریک ماملە لەگل ئیوە دەکین کەئیمە کەسانی شیاوین لەکاتی ماملە کردن لەگل پارچەی یەدگ ئەسلی بو کومپانیای بیلادی طیبه.
• ئیمە گویرایلی بیداویستیکانت بهوی ئەوە کئمە ریخراوین.
• بیشکشکردنی ریزلینان بو همو کارکانی بیویست وهولدان وبدستهینانی تخویل بو گران لو هەر کارکی ئزافی داواکراو بیش قبولکردن.
• ئوتومبیلکت رابگرە بە باشی لەریگای دانانی چهازی پاراستن وداپوشینی کوشنەکان .
• پیوندی لەکل تەکنیککانی کە راهینانیان بیوە کراوە بە ئامیری کارگە بو کارکردن لە سەر ئوتومبیلکەت وبە پارچەکانی ئەسلی بیلادی گیبه.
• فحص کردنی همو ئوتومبیلکەت بو چاودیری کردنی کوالیتی بیش تسلیمکردن ودەرهینانی بروانامەی کوالیتی.
• شیکردنەوی تواو بو همو وەسلکانی خزمتگوزاری.
• گەرنتی همو پارچەکانی یەدگی سمای غربی بو ماوەی شەش مانگ وکار دەکین بو رازیبونت – چگە لە تربون وشکان .

ئامانچمان بشودانتە

بو یەدستهینانی لیخورنکی باش وبەردوام ورازیبونی تواو ئامانچمان ئەویه رازیتبکەین لە ریگای ئەزمونمان وخزمتگوزاریکانمان.

ئەگر پارچەی یەدگی نەشیاو بکارهینا ومادەی تشحیمکردن وموادی کیمیاوی وادەکات ئوتومبیلکەت بە باشی کار نەکات هیچ ریگە چاریک نیە چگە لە چاکردنەوە باش وپاراستنی ئوتومبیلکەت بو لیخورین بەسلامتی ونزمبونی تیچونی گەشتی.